Утвърден протокол от директора на училището за

„Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово за учебната 2015/2016 г. по две обособени позиции:
Позиция № 1:     Доставка на топъл обяд за учениците от I до VIII клас на целодневна
организация на учебния процес на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово“,

Позиция № 2:   Доставка на закуска за учениците от I до IV клас и за децата от подготвителните групи на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово.“

Протокол на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.