Заповед на директора

„Протокол_на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана