ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А

прием на ученици в пети клас
за учебната 2018/2019 година

 

 

І. Срокове за подаване на документи за записване:

От 1 юни до 13 юни 2018 г. (8.00 – 17.00 ч.) – приемане на заявления за записване в V клас – в канцеларията на училището;

На 14 юни 2018 г. – обявяване на списъците с класираните ученици на входа на училището  и на сайта на училището;
На 15 юни 2018 г. до 17.30 ч. – обявяване на свободните места за V клас след I-вото класиране на входа на училището  и на сайта на училището;

До 15 септември 2018г. –попълване на останалите свободни места в канцеларията на училището;

Забележка: При наличие на свободни места петокласници се записват и след датите по графика.

 

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Заявление за прием (по образец)
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование /оригинал/
  3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил начален етап на основното образование и копие на акта за раждане /ако ученикът е бил в друго училище/
  4. Заявление за изучаване на ИУЧ и ФУЧ.
  5. Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден /при желание на родителя/.

Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

           1.  полудневна  /8.00 ч. – 13.00 ч./

           2.  целодневна  /8.00 ч. – 17.50 ч./

 ІІІ. Критерии за прием  в пети клас

Класирането се извършва по възходящ ред на входящия номер на заявлението.

 

 ІV. Срещи с родителите на учениците, записани в пети клас:

04.09.2018– 17.00 ч. в Актовата зала на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово