Отчет за касовото изпълнение на бюджета за трето тримесечие за 2017 г.