Отчет за касовото изпълнение на първото тримесечие за 2018 г.