Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години

Правилник за дейността на училището – 2017-2018 учебна година

Училищен учебен план – 1А кл. – 2017 – 2018г.

Училищен учебен план – 1Б кл.- 2017 – 2018 г.

Училищен учебен план – 2А кл.- 2017- 2018 г.

Училищен учебен план – 2Б кл. – 2017-2018г.

Училищен учебен план за 3 клас – 2017-2018 г.

Училищен учебен план за 4 клас – 2017-2018 г.

Училищен учебен план – 5А – 2017-2018 г.

Училищен учебен план – 5Б – 2017-2018 г.

Училищен учебен план – 6А – 2017-2018 г.

Училищен учебен план – 6Б – 2017-2018 г.

Училищен учебен план за 7 клас – 2017-2018 г.

Годишен план за дейността на училището – 2017/2018 учебна година 

Мерки за повишаване качеството на образованието – 2017/2018 уч. година

Училищна програма за превенция за ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците