ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А

прием на ученици в първи клас
за учебната 2016/2017 година

І. Срокове за подаване на документи за записване:

До 30 май 2016 г. ( 8.00 – 17.00 ч.) – приемане на заявления за записване в I клас – в канцеларията на училището;

На 3 юни 2016 г. – обявяване на списъците с класираните ученици;
От 6 юни до 7 юни 2016 г. (8.00 – 17.00 ч.) –  записване на ученици в I клас –  Първи етаж, стая 101;

На 8 юни 2016 г. до 17.30 ч. – обявяване на свободните места за I клас след I-вото класиране на входната врата и в сайта на училището;

От 9 юни до 10 юни 2016 г. (8.00 – 17.00 ч.) – попълване на свободните места след I-во класиране- Първи етаж, стая 101;

До 15 септември 2016 г. –попълване на останалите свободни места в канцеларията на училището;

Забележка: При наличие на свободни места първокласници се записват и след датите по графика.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване (по образец)
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас (оригинал)
  3. Копие на удостоверението за раждане на детето (представя се оригинал за сверяване, след което се връща на родителя).
  4. Анкетна карта (по образец)

 (При приема на документи родителите представят документ за самоличност, който се връща след проверка).

ІІІ. Критерии за подбор при приема на деца в първи клас

Критерии 

ІV. Образователни особености

  1. Учениците се обучават по Учебен план, съгласно Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН
    Училището    предлага по Раздел Б – избираеми учебни часове  (ИУЧ) по три от изброените по-долу  учебни предмети  (след избор на родителите и учениците):  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ОКОЛЕН СВЯТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,    ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Училището предлага по Раздел В – факултативни учебни часове (ФУЧ):

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(след избор на родителите и учениците)

  1. Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

2.1.  полудневна  /8.00 ч. – 12.30 ч./

2.2.  целодневна  /8.00 ч. – 16.30 ч./

 V. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

16.06.2016 – 17.00 ч. в Актовата зала на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

08.09.2016 – 17.00 ч. в Актовата зала на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

VІ. Класни ръководители на бъдещите първокласници: 

Светлана Иванова Иванова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV)

Мима Великова Бичева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV)

Катя Димитрова Кръстева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV)

 

 

Редът за прием на ученици при спазване на нормативните актове е определен на Педагогически съвет (Протокол №5/09.02.2016 год.)

 

 

При промяна на нормативната уредба условията и редът за прием и записване могат да бъдат променени, за което родителите ще бъдат своевременно уведомени.