ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А

прием на ученици в първи клас

за учебната 2014/2015 година

І. Срокове за подаване на документи за записване:

 01 май – 30 май 2014г. (8.00 – 17.00 ч.) – подаване на заявления за записване в първи клас по образец на училището – в канцеларията на училището;

30 май 2014 г. – обявяване на списъка с  децата, за които са подадени заявления за записване;
02 юни – 13 юни 2014г. (8.
00 – 17.30 ч.) – прием на документи за записване от комисия, определена със заповед на директора – в стая 102 на първия етаж;

до 16 юни 2014 г. – обявяване на утвърдените от директора списъци на записаните ученици в първи клас по паралелки и на свободни места за първи клас на входната врата и в сайта на училището;

16- 19 юни 2014г. (8.00 – 17.30ч.) – прием на документи за попълване на обявените свободни места /първи етаж, стая 102/;

25 юни 2014г. (до 17.00ч.) – обявяване на окончателните списъци на записаните ученици в първи клас по паралелки на входната врата и в сайта на училището.

Забележка: При наличие на свободни места първокласници се записват и след датите по графика.

 

ІІ. Необходими документиза записване:

    - Заявление за записване  (по образец)

    - Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас  (оригинал)

    - Копие на удостоверението за раждане на детето (представя се оригинал за сверяване, след което се връща на родителя).

    - Анкетна карта  (по образец)

 (При приема на документи родителите представят документ за самоличност, който се връща след проверка).

ІІІ. Критерии за подбор при приема на деца в първи клас (прилагат се при необходимост)

1. Местоживеене в близост до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Елхово (доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2014 г.) (5 т.)

2. Наличие на други деца в семейството, обучаващи се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Елхово (5т.)

3. Деца, завършили подготвителна група в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово (5т.)

4. Деца на учители и служители в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Елхово (5т.)

5. Деца близнаци, деца от приемни семейства, деца сираци и деца със СОП (5т.)

ІV. Образователни особености
1.  Учениците се обучават по Учебен план, съгласно Наредба № 6/28.05.2001г. на МОМН
Училището предлага задължителноизбираема подготовка (ЗИП) по три от изброените по-долу  учебни предмети  (след избор на родителите и учениците):
  Български език и литература, Английски език, Математика, Роден край, Информационни технологии, МузикаИзобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Домашен бит и техника.

2. Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

2.1. полудневна  /8.00ч. – 12.30ч./   

2.2  целодневна /8.00ч. – 17.15ч./

V. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

      26.06.2014г.  - 17.00ч. – в учителската стая

      04.09.2014г. – 17.00ч. – в учителската стая

 

VІ. Класни ръководители на бъдещите първокласници

Стела Гаджонова –  учител, начален етап в основната образователна степен (І – ІV клас)

Стойка Кънева - старши учител, начален етап в основната образователна степен (І – ІV клас)

Миглена Терзиева – главен учител, начален етап в основната образователна степен (І – ІV клас)

 

При промяна на нормативната уредба условията и редът за прием и записване могат да бъдат променени, за което родителите ще бъдат своевременно уведомени.

Вашите въпроси можете да задавате на телефони: 88074, 88075, 88076 и на e-mail: oukim_e@abv.bg.

Уважаеми родители,

Изборът на пътя, по който ще поеме Вашият малък ученик, е важен и изцяло зависи от Вас! Ще се радваме, ако изберете Вашето дете да се обучава и възпитава в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово!  Какъвто и да е обаче изборът Ви, ние Ви подкрепяме и Ви желаем успешно и с много търпение да изпълнявате своята важна и отговорна мисия – родител. А на малкия първокласник пожелаваме здраве, късмет и лек и успешен старт по пътя на знанието!

 

С уважение,

ТИНКА АТАНАСОВА

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Елхово

 Анкетна карта за първи клас

  Заявление за записване в първи клас