ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ

 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ” –  ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А
прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година

 

І. Срокове за подаване на документи за записване:

От 10 май до 30 май 2017 г. ( 8.00 – 17.00 ч.) – приемане на заявления за прием в I клас за първо класиране – в канцеларията на училището;

На 8 юни 2017 г. – обявяване на списъците с класираните ученици на първо класиране;
От 8 юни до 15 юни 2017 г. (8.00 – 17.00 ч.) –  записване на ученици в I клас след първо класиране –  Първи етаж, стая 101;

От 16 юни до 20 юни 2017 г. ( 8.00 – 17.00 ч.) – приемане на заявления за прием в I клас за второ класиране – в канцеларията на училището;

На 22 юни 2017 г. – обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране;
От 23 юни до 26 юни 2017 г. (8.00 – 17.00 ч.) –  записване на ученици в I клас след второ класиране –  Първи етаж, стая 101;

На 26 юни 2017 г. до 17.30 ч. – обявяване на свободните места за I клас след второ класиране.

Забележка: При наличие на свободни места първокласници се записват и след датите по графика.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване в първи клас (по образец);
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас (оригинал);
  3. Копие на удостоверението за раждане на детето (представя се оригинал за сверяване, след което се връща на родителя).

(При приема на документи родителите представят документ за самоличност, който се връща след проверка).

III.Критерии

ІV. Образователни особености

  1. Учениците се обучават по Учебен план, съгласно Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН.
    По Раздел Б – избираеми учебни часове  (ИУЧ) – три от изброените по-долу  (след избор на родителите и учениците): Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство,  Физическо възпитание и спорт, Технологии и предприемачество.

 

  1. Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

           2.1.  полудневна  /8.00 ч. – 12.30 ч./

           2.2.  целодневна  /8.00 ч. – 16.30 ч./

  1. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

16.06.2017 г. – 17.00 ч. в Актовата зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Елхово

 

VІ. Класни ръководители на бъдещите първокласници: 

Валентина Маринова Балтова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV)

Виолета Георгиева Трифонова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV)

 

  Редът за прием на ученици при спазване на нормативните актове е определен на Педагогически съвет (Протокол №6/23.03.2017 год.)