ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А

прием на ученици в първи клас
за учебната 2015/2016 година

І. Срокове за подаване на документи за записване:

30 април – 29 май 2015г. (8.00 – 17.00 ч.) – подаване на заявления за записване в първи клас по образец на училището – в канцеларията на училището;

29 май 2015г. – обявяване на списъка с  децата, за които са подадени заявления за записване;
01 юни – 12 юни 2015г. (8.00 – 17.30 ч.) – прием на документи за записване от комисия, определена със заповед на директора – в стая 101 на първия етаж;

до 15 юни 2015г. – обявяване на утвърдените от директора списъци на записаните ученици в първи клас по паралелки и на свободни места за първи клас на входната врата и в сайта на училището;

16 – 19 юни 2015г. (8.00 – 17.00ч.) – прием на документи за попълване на обявените свободни места /първи етаж, стая 101/;

25 юни 2015г. – обявяване на окончателните списъци на записаните ученици в първи клас по паралелки на входната врата и в сайта на училището.

Забележка: При наличие на свободни места първокласници се записват и след датите по графика.

 

ІІ. Необходими документи за записване:

- Заявление за записване  (по образец)

- Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас  (оригинал)

- Копие на удостоверението за раждане на детето (представя се оригинал за сверяване, след което се връща на родителя).

- Анкетна карта  (по образец)

 (При приема на документи родителите представят документ за самоличност, който се връща след проверка).

ІІІ. Критерии за подбор при приема на деца в първи клас (прилагат се при необходимост)

1. Местоживеене в близост до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Елхово (доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2015 г.):

1.1 Живеещи в района с отседналост над 6 месеца към 01.04.2015 г. – 7 т.;

1.2.Живеещи в района с отседналост под 6 месеца към 01.04.2015 г.– 3 т.;
2. Наличие на други деца от семейството, които се обучават в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Елхово – 6 т.;

3. Деца, завършили подготвителна група в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово – 6 т. ;

4. Деца, чиито родители или близки са работили или работят в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Елхово – 5 т.;

5. Деца, чиито родители работят в сферата на образованието – 6 т.;

6. Деца, чиито родители са учили в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Елхово – 5 т.;

7. Месторабота на някой от родителите в близост до ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Елхово – 5 т.;

8. Деца от съседни на гр.Елхово селища, в които училището е закрито – 5 т.;

9. Деца близнаци, деца от приемни семейства, деца сираци и деца със СОП – 5 т..

ІV. Образователни особености
1.  Учениците се обучават по Учебен план, съгласно Наредба № 6/28.05.2001г. на МОН
Училището предлага задължителноизбираема подготовка (ЗИП) по три от изброените по-долу  учебни предмети  (след избор на родителите и учениците):  Български език и литература, Английски език, Математика, Роден край, Информационни технологии, Музика,  Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Домашен бит и техника.

2. Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

2.1. полудневна

2.2  целодневна

 

V. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

29.06.2015г.  – 17.30ч. – в учителската стая

04.09.2015г. – 17.30ч. – в учителската стая

 

VІ. Класни ръководители на бъдещите първокласници:

Румен Койчев - старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)

Павлина Мартинова-Стоянова – старши учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)

Стела Гаджонова –  учител, начален етап на основното образование (І – ІV клас)

 

При промяна на нормативната уредба условията и редът за прием и записване могат да бъдат променени, за което родителите ще бъдат своевременно уведомени.

 Анкетна карта за първи клас

Заявление за записване в първи клас

Вашите въпроси можете да задавате на телефони: 88074, 88075, 88076

и на e-mail: oukim_e@abv.bg.

 

Уважаеми родители,

Изборът на пътя, по който ще поеме Вашият малък ученик, е важен и изцяло зависи от Вас! Ще се радваме, ако изберете Вашето дете да се обучава и възпитава в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово!  Какъвто и да е обаче изборът Ви, ние Ви подкрепяме и Ви желаем успешно и с много търпение да изпълнявате своята важна и отговорна мисия – родител. А на малкия първокласник пожелаваме здраве, късмет и лек и успешен старт по пътя на знанието!

 

 

С уважение,

ТИНКА АТАНАСОВА

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Елхово