I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ФУНКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

Тинка Стефанова Атанасова – Директор, училище

Пенко Иванов Ханджиев – Заместник-директор, учебна дейност

Таня Василева Саракостова – Заместник-директор, административно-стопанска дейност

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

 

Учители – подготвителна група:

Николинка Петрова Минкова – Ст. учител, подготвителна група

Елена Колева Петкова – Ст. учител, подготвителна група

 

Учители – начален етап:

Миглена Викентиева Терзиева Гл.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Стойка Владева Кънева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Румен Атанасов Койчев Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Стела Кунева Гаджонова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Валентина Маринова Балтова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Виолета Георгиева Трифонова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Мима Великова Бичева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Катя Димитрова Кръстева ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Снежина Георгиева Добрева  Ст. учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 кл.)

 

Учители – прогимназиален етап:

 Николинка Пенева Милева  Гл.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Митка Димитрова Аргирова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Сани Иванова Иванова Учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Елисавета Мирославова Узунова Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
Янка Пенева Димитрова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Лариса Парашкевова Кабрузова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Мариана Димитрова Тонева Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
 Ангел Иванов Трънков  Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Минчо Петров Стоянов Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Стоян Георгиев Иванов Учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
   
   
 Учители в ЦДО:  
 Венета Колева Гинчева Ст. учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
Тодорка Иванова Златева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Златанка Георгиева Ничева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Станка Атанасова Георгиева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Величка Георгиева Стоянова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Светлана Иванова Иванова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Катя Александрова Спасова-Желязкова  Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап 
 Елена Георгиева Стоянова Ст. учител, общообразователен     предмет в прогимназиален етап

 

Диана Илиева Камбурова                                Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

 

 Пенка Тодорова Ялъмова                               Педагогически съветник 

 

Галина Иванова Тодорова                          Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование 

 

Антония Иванова Маджарова                       Старши, ресурсен учител

   

 

Непедагогически персонал:

   
Иван Тодоров Бараков Гл. счетоводител
Петранка Димитрова Костова Касиер, домакин
Детелина Иванова Михова Завеждащ, административна служба
Радка Вълканова Петрова Технически изпълнител
Пенка Стоянова Ханджиева Библиотекар
Ирина Петкова Тодоракова Чистач/хигиенист
Димитрина Димитрова Желязкова Чистач/хигиенист
Димитрина Тодорова Стоянова Чистач/хигиенист
Величка Пейчева Панева Чистач/хигиенист
Стоян Димитров Стоянов Огняр
Кръстю Василев Атанасов Общ работник