Цели на проекта

Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Основни дейности

1. Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.
2. Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.
3. Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

Целева група

1. Ученици от I до VIII клас в средищните училища.
2. Учители и служители в средищните училища.

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Елхово е средищно училище и като такова е включено в Проект  BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

От 01.01.2012 г. в училището са сформирани 11 Полуинтернатни групи  с 295 ученици от I до VIII клас.

 

        От 01.01.2012 год. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е включено в проект на МОМН              BG051РО001-3.1.06. – „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът е за период: 01.01.2012 год. – 31.10.2014 год. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В училището са сформирани полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители. Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците. За всички ученици от ПИГ в стола на училището е организирано хранене, което се осъществява на кетърингов принцип. Непосредствено след самия обяд започват заниманията на учениците. Това е времето, когато децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих. Възпитателната работа в ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им  време. В учебните стаи има телевизори и DVD плейъри, които се използват в заниманията по интереси.