Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “Св.св.Кирил и Методий”гр.Елхово за учебната 20162017г. по две обособени позиции Позиция №1Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния ден на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Елхово, Позиция №2 Доставка на закуска за учениците от І до ІV клас и за децата от подготвителните групи на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Елхово.”

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП Обява – ЗОП Документация по ЗОП Образци Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП


Заповед на директора и Утвърден Протокол по обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „А” от ЗОП

Заповед на директора „Протокол_на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  


Утвърден Протокол по обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „А” от ЗОП

Утвърден протокол от директора на училището за „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово за учебната 2015/2016 г. по две обособени позиции: Позиция № 1:     Доставка на топъл обяд за …


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет:  “Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “Св.св.Кирил и Методий”гр.Елхово за учебната 2015/2016г. по две обособени позиции: Позиция №1:Доставка на топъл обяд за …