Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем аот ЗОП с предмет:

 “Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУСв.св.Кирил и Методий”гр.Елхово за учебната 2015/2016г. по две обособени позиции: Позиция №1:Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУСв.св.Кирил и Методий” гр.Елхово”, Позиция №2: Доставка на закуска за учениците от І до ІV клас и за децата от подготвителните групи на ОУСв.св.Кирил и Методий” гр.Елхово.”

 Указания за обществената поръчка

Срок на валидност на публичната покана: 28.08.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 28.08.2015 г. до 16.00 ч.

Отваряне на офертите: 01.09.2015 г. – 15.00 ч.

Уникален код в регистъра на АОП: 9044863

 

Документацията бе достъпна до 16.00 ч. на 28.08.2015 год.