Проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Бенефициент –

Министерството на образованието и науката

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лева

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

Основна цел: е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.                                                КРАЙ: 31.12.2023 г.

 

www.eufunds.bg