Първи клас – прием на ученици

ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ

 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ” –  ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А
прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

 

І. Срокове за подаване на документи за записване:

От 26 май до 4 юни 2021 г. ( 8.00 – 17.00 ч.) приемане на заявления за прием в I клас в канцеларията на училището или онлайн на email oukim_e@abv.bg;

До  10 юни 2021 г. – обявяване на списъците с класираните ученици;

От 11 юни до 15 юни 2021 г. (8.00 – 17.00 ч.) –  записване на ученици в I клас –  Втори етаж, стая 201;

До 21 юни 2021 г. до 17.30 ч. – обявяване на свободните места за I клас след класирането.

Забележка: При наличие на свободни места първокласници се записват и след датите по графика.

ІІ. Необходими документи за записване:

  1. Заявление за записване в първи клас (по образец) Заявление-№1-I-клас; Заявление-№2-I-клас;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас (оригинал);
  3. Копие на удостоверението за раждане на детето (представя се оригинал за сверяване, след което се връща на родителя).

(При приема на документи родителите представят документ за самоличност, който се връща след проверка).

III. Критерии за подбор:

Подбора на първокласници за учебната 2021/2022 година се извършва въз основа на Правила за прием в първи клас в общинските училища в гр. Елхово.

ІV. Образователни особености

  1. Учениците се обучават по Учебен план, съгласно Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН.
    По Раздел Б – избираеми учебни часове  (ИУЧ)  (след избор на родителите и учениците).

 

  1. Родителите имат възможност да избират организацията на учебния ден:

           2.1.  полудневна  /8.00 ч. – 12.30 ч./

           2.2.  целодневна  /8.00 ч. – 16.30 ч./

  1. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

08.09.2021 г. – 17.00 ч. в класните стаи на I А и I Б клас

 

 Редът за прием на ученици при спазване на нормативните актове е определен на Педагогически съвет (Протокол №9/04.03.2021 год.) 

Записани ученици в 1 клас- 2021/2022 г. – Вх. номера 

ОБЯВА -свободни места-1 кл.-2021/2022 г.