ГРАФИК

за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици и  водене на училищната документация през първия срок на учебната 2022/2023 година