Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления в слята група за задължително предучилищно образование и Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за I учебен срок на 2023/2024 учебна година

Седмично разпределение на педагогическите ситуации в слята група за ЗПО

Cедмично разписание I срок – 2023-2024 уч. г. 1-4 клас

Седмично разписание I срок – 2023-2024 уч. г. 5-7 клас

Седмично разписание на групи за ЦОУД