Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления в слята група за задължително предучилищно образование и Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за I учебен срок на 2022/2023 учебна година

Седмично разпределение на педагогическите ситуации в

слята група за ЗПО

Седмично разписание І срок – 2022 -2023 уч. г. – 1 кл. – 4 кл.

Седмично разписание І срок – 2022 -2023 уч. г. – 5 кл. – 7 кл.

Седмично разписание на групи за ЦОУД