Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления в ПГ – 5 г. и ПГ – 6 г. и Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за II учебен срок на 2021/2022 учебна година

Седмично разпределение – ПГ 6г. и 5 г. – II срок – 2021-2022 уч. г.

Седмично разписание ІI срок – 2021 -2022 уч. г. – 1 кл. – 4 кл.

Седмично разписание ІI срок – 2021 -2022 уч. г. – 5 кл. – 7 кл.

Седмично разписание на дейностите на учениците от I група и II сборна група за ЦОУД