Колектив

 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ФУНКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

Снежина Георгиева Добрева – Директор, училище

Пенко Иванов Ханджиев – Заместник-директор, учебна дейност

Пенка Иванова Костова – Заместник-директор, учебна дейност

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

 

Учител– подготвителна група:

Детелина Иванова Михова – Учител, подготвителна група

 

 

Учители – начален етап:

Стела Кунева Гаджонова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Светлана Иванова Иванова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Миглена Викентиева Терзиева Гл.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Стойка Владева Кънева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Валентина Маринова Балтова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Виолета Георгиева Трифонова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Диана Илиева Камбурова Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Мима Великова Бичева Ст.учител, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)
Венета Атанасова Манова – Радева  

Ст. учител, чужд език, начален етап на основното образ-е (І-ІVкл)(І-ІVкл)чител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 кл.)

 

Учители – прогимназиален етап:

 Николинка Пенева Милева Гл.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Митка Димитрова Аргирова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Сани Иванова Иванова Учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Елисавета Мирославова Узунова Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
Янка Пенева Димитрова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Лариса Парашкевова Кабрузова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Мариана Димитрова Тонева Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
 Ангел Иванов Трънков  Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Минчо Петров Стоянов Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Стоян Георгиев Иванов Учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
Красимира Добрева Петрова Ст.учител, общообраз. уч. предмет в прогимн. етап
   
 Учители в група за ЦОУД:  
 Венета Колева Гинчева Старши учител в група за ЦОУД V-VII клас
Елица Ангелова Бургасчиева Учител в група за ЦОУД І-ІVклас
Петя Атанасова Колева Старши учител в група за ЦОУД І-ІVклас
Величка Георгиева Стоянова Старши учител в група за ЦОУД І-ІVклас
Румен Атанасов Койчев Старши учител в група за ЦОУД І-ІVклас
 Елена Георгиева Стоянова Старши учител в група за ЦОУД V-VII клас
 Таня Василева Саракостова Учител в група за ЦОУД V-VII клас
Марияна Петрова Ангелова Учител в група за ЦОУД I-IV клас

 

Галина Иванова Тодорова                              Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование 

Керанка Николова Бъчварова                       Старши, ресурсен учител

Сани Иванова Иванова-Смилянова             Педагогически съветник

 

Непедагогически персонал:

   
Иван Тодоров Бараков Гл. счетоводител
Петранка Димитрова Костова Касиер, домакин
Радка Вълканова Петрова Завеждащ, административна служба
Пенка Стоянова Ханджиева Библиотекар
Ирина Петкова Тодоракова Чистач/хигиенист
Димитрина Тодорова Стоянова Чистач/хигиенист
Величка Пейчева Панева Чистач/хигиенист
Кръстю Василев Атанасов Огняр
Христо Стойчев Варелов Общ работник