Мисия, Визия, Кредо

    МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни проекти.
 5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците за общуване и правилно поведение в обществото.
 6. Възпитаване на свободни, морални и инициативни личности, които като български граждани уважават законите, правата на другите, техния език, религия и култура.
 7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

     

      КРЕДО  НА  УЧИЛИЩЕТО:

         НИЕ ЗНАЕМ И МОЖЕМ!

     

       ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с:

            – предучилищна подготовка (5 – 6 г.)

       и с два етапа на основна образователна степен:

            – начален етап: 1. – 4. клас;

      – прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 3. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще изградим екипи от висококвалифицирани специалисти, които ще направят оценка и ще осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 4. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 5. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 6. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа и работата по програмите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ и ще се включим в нови такива.
 7. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 8. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родния край.