Документи за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището 

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището  

Мерки за повишаване качеството на образованието

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Правила за дейността на комисията по Етика 2019/2020 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищен учебен план – І А кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – І Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – IІ А кл. 2019-2020 г.

Училищен учебен план – ІI Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – IIІ А кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – ІII Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – ІV А кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – ІV Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – V А кл. 2019-2020 г.

Училищен учебен план – V Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – VІ А кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – VI Б кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – VIІ А кл. 2019-2020 г. 

Училищен учебен план – VIІ Б кл. 2019-2020 г.