Документи за дейността на училището

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 год.

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021-2022 година

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

1а – УУП 2021-2022

1б – УУП 2021-2022

2а – УУП 2021-2022

2б – УУП 2021-2022

3а – УУП 2021-2022

36 – УУП 2021-2022

4 а – УУП 2021-2022

4 б – УУП 2021-2022

5 а – УУП 2021-2022

5 б – УУП 2021-2022

6 а – УУП 2021-2022

6 б – УУП 2021-2022

7 а – УУП 2021-2022

7 б – УУП 2021-2022

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021-2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 2021-2022 година

Програмна система на предучилищното образование

Дневно разписание 2021 – 2022 г.

ПРАВИЛНИК-БУВОТ-2021-2022

Мерки Covid -19 2021-2022 г.

Правила за поведение при случаи на Covid-19 2021-2022 г.