Документи за дейността на училището

nasoki-covid19

Мерки за намалявяне рисковете от предаване на инфекция в условията на Covid-19

Правила за поведение в случаи на Covid-19

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда

Правила-ОРЕС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Правила за дейността на комисията по Етика – 2020/2021 учебна година

Стратегия за развитие на училището – 2020-2024 година

Правилник за дейността на училището – 2020/2021 учебна година

Учил. учебен план – І а кл. – 2020-2021г.

Учил. учебен план – І б кл. – 2020-2021г.

Учил. учебен план – ІІ а кл. – 2020-2021г.

Учил. учебен план – ІІ б кл. – 2020-2021г.

Учил. учебен план – ІІІ а кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – ІІІ б кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – ІV а кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – ІV б кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – V а кл.- 2020-2021 г.

Учил. учебен план – V б кл.-2020-2021 г.

Учил. учебен план – VІ а кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – VІ б кл.- 2020-2021 г.

Учил. учебен план – VIІ а кл. – 2020-2021 г.

Учил. учебен план – VIІ б кл. – 2020-2021 г.

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

План за квалификационната дейност – 2020/2021 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образователния процес – 2020/2021 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на уилище 2020/2021 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи