Подготвителни групи

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“  – гр.Елхово има сформирана една слята подготвителна група – подгрупа – 6 год. и  подгрупа – 5 год., която функционира в самостоятелен блок, в зависимост от спецификата на тяхната възпитателно-образователна работа. 

В училището се осъществява полудневна организация на обучение, която осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на шест последователни астрономически часа, преди обед през учебната година. 

Предучилищното образование в училището се осъществява при осигурена много добра среда за учене, чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и опазване на физическото и психическото му здраве.

 

Основните направления /математика, български език и литература, околен свят, конструиране и технологии, изобразително изкуство, музика и физическа култура/, по които се извършва подготовката на децата в слятата подготвителна група са по учебни програми одобрени от МОН, като се проследяват индивидуалните постижения на детето и готовността му за училище.