Училищно настоятелство

Училищното настоятелство /УН/ при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- гр. Елхово  е регистрирано като сдружение с нестопанска цел с обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ на 03.10.2000 година.

УН при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” има свой устав, според когото основната цел на сдружението е провеждане на мероприятия за обединяване на усилията на родителската общност с тази на училищните, държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на образователно-възпитателен процес и подобряване на материално-техническата база и социално- битовите условия на  ОУ”Св. св. Кирил и Методий” – гр. Елхово.

Сдружението е създадено за неопределен срок .

Членството в сдружението е доброволно. Който желае да членува в сдружението, подава писмена молба до съвета на настоятелите, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на сдружението.

Органи на управление на Сдружението са: Общо събрание, Съвет на настоятелите в състав от 11 души: Председател на Съвета на настоятелите и Контролен съвет.

Училищното настоятелство се представлява от Председателя на съвета на настоятелите.