ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка с Наредбата за приобщаващото образование, приета от МОН през 2016 година  и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

За организиране на подкрепата на личностното развитие в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за координатор е определен заместник директорът по учебната дейност, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование.

 

1. Обща подкрепа

Общата подкрепа в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява от екип, който се състои от координатор, логопед, педагогически съветник, педагогически специалисти. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Тя включва екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети; занимания по интереси; кариерно ориентиране на учениците; библиотечно-информационно обслужване; поощряване с морални и материални награди; грижа за здравето, включително чрез събиране на пълна информация от родителя за здравословното състояние на детето и за медицински изследвания и консултации; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа.

 

 

2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Оценката на способностите се извършва от специално назначен от директора екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

 • деца със специални образователни потребности;
 • деца с хронични заболявания;
 • деца в риск.

Допълнителната подкрепа включва:

 • работа с дете или ученик по конкретен случай;
 • психо-социална рехабилитация;
 • рехабилитация на слуха;
 • зрителна рехабилитация;
 • рехабилитация на комуникативни нарушения;
 • осигуряване на достъпна архитектурна среда;
 • специализирани средства;
 • ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа по чл.187, ал.3 от ЗПУО, изготвен за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за подкрепа като активни участници в дейностите.

 

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика. Изготвя се и индивидуален учебен план, въз основана на Училищния учебен план. Индивидуален учебен план се изработва и за ученици с изявени дарби.

За осъществяване на общата и допълнителната подкрепа на учениците са осигурени кабинети,  оборудвани според изискванията, за работа на ресурсен учител, логопед и педагогически съветник.