Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “Св.св.Кирил и Методий”гр.Елхово за учебната 20162017г. по две обособени позиции Позиция №1Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния ден на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Елхово, Позиция №2 Доставка на закуска за учениците от І до ІV клас и за децата от подготвителните групи на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Елхово.”

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП
Обява – ЗОП
Документация по ЗОП
Образци

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП