Информация за участие в дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация за участие в дейностите

по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

за учебната2021/2022 година

По Дейност 2 от проекта  бяха сформирани 21 групи  със 107 обучени ученици.

По Дейност 3 от проекта беше сформирана  една група с  6 обучени  педагогически специалисти.

По дейност 4 от проекта  бяха  сформирани 2 групи с 10 обучени родители.